Wat te doen bij een overlijden...Kort na het overlijden

1. Verwittig een arts

- Laat het overlijden vaststellen door een arts
- De arts stelt een 'Verklaring van Overlijden' op

(neem contact op met politie/rijkswacht bij een ongeval of niet-natuurlijk overlijden)

2. Begrafenis

- Contacteer ons op het nummer 054/34.34.33
- Controleer of de overledene (orgaan)donor is
- Controleer of de overledene uitvaartwensen had (wilsbeschikking?)
- De volgende documenten en zaken klaarleggen:
       • overlijdensattest dokter
       • trouwboekje overledene (indien van toepassing)
       • identiteitskaart overledene (paspoort)
       • rijbewijs overledene
       • best ook kledij waarmee de overledene wordt aangekleed

(ook voor een overlijden in het buitenland staan we u bij en nemen de administratieve zaken van u over)

3. Familie en Vrienden

- Breng naaste familie en vrienden van de overledene op de hoogte
- Informeer de verenigingen waar de overledene lid is en/of was
- Adressenlijst opstellen

(Het is verstandig om in de loop der jaren een adressenlijst te maken en deze zo up-to-date mogelijk te houden. Op een emotioneel moment is het vaak moeilijk een adressenlijst samen te stellen. Zo is de kans klein dat familie, vrienden of belangstellenden worden vergeten).

4. Burgerlijke stand

- ARK UITVAARTZORG zorgt voor de aangifte op het gemeentehuis
- Uittreksels uit de overlijdensakte worden u door ons overhandigd

(Deze uittreksels zijn nodig voor onder meer het verkrijgen van een verklaring van erfrecht, het aanvragen van een overlevingspensioen, het verkrijgen van verzekeringsgeld, verkrijgen van begrafenisvergoeding ziekenfonds, etc.)

5. Bank & Verzekering

- Meld het overlijden bij de banken en verzekeringsmaatschappijen
- Laat u registreren als nabestaande
- Zie ook informatie "bankrekeningen"
- Zet kredietkaarten (en verwanten zoals PayPal) stop

6. Notaris

- Stel een notaris aan

(Is er een testament? Indien u zelf (g)een testament vindt, doet u toch best beroep op een notaris naar keuze om dit uit te zoeken. Een notaris heeft immers toegang tot het Centraal Register van Testamenten. De notaris kan u tevens een verklaring van erfrecht of een akte van bekendheid bezorgen om de eventuele tegoeden te deblokkeren.)

7. Werkgever of pensioendienst

- Verwittig de werkgever
- Verwittig de boekhouder
- Informeer bij de pensioendienst of u voor een overlevingspensioen in aanmerking komt
- U kan hiervoor terecht bij:
       • Rijksdient voor Pensioenen
       • Pensioendienst voor de overheidssector
       • Rijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der zelfstandigen


Na de begrafenis

1. Gezin

- Verwittig het Kinderbijslagfonds
- Controleer of u recht hebt op verhoogde kinderbijslag
- Heeft u recht op verhoogde kinderbijslag? Controleer of u die ontvangt
- Breng de onderwijsinstelling op de hoogte van het overlijden
- Informeer naar een eventuele (verhoogde) studietoelage
- Zorg voor opvang voor de huisdieren
- de echtgenoot/echtgenote dient zich aan te melden bij de Burgerlijke Stand van zijn gemeente om de identiteitskaart aan te passen
- Verwittig het Ziekenfonds van de overledene

(De weduwe/weduwnaar die via het boekje van de man/vrouw verzekerd was, dient zich zo snel mogelijk te laten inschrijven bij het ziekenfonds)

2. Inkomsten

- Informeer bij de werkgever naar nog uit te betalen vergoedingen
- Informeer naar een eventuele groeps- of levensverzekering
- Zo ja, Verwittig de verzekeringsmaatschappij
- Breng de instelling die het vervangingsinkomen uitbetaalt op de hoogte
- Bezorg de factuur van de begrafenis aan de verzekeringsmaatschappij
- Informeer bij de vakbond of die tegemoetkomt in de begrafenis- of crematiekosten
- Sommige ziekenfondsen keren een begrafenisvergoeding uit)

3. Wonen

- Beslis wat er met de gezinswoning, 2de verblijf, garage, enz. gebeurt
- Stel eventueel de gezinswoning, 2de verblijf, garage, enz. te koop
- Controleer de bepalingen in het (de) (ver)huurcontract(en)
- Bespreek met de eigenaar/ huurder welke regeling getroffen wordt
- Laat de post doorsturen naar een ander adres
- Beslis wat er met de verhuurde woning gebeurt
- Beslis wat er gebeurt met water, gas, elektriciteit, enz.
- Meld dit bij de betreffende leverancier
- Zeg onderhoudscontracten op

4. Uitgaven

- Beslis wat er gebeurt met de vaste uitgaven
- Neem abonnementen of lidmaatschappen over en laat de bijbehorende domiciliëring of periodieke opdracht aanpassen
- Of zeg abonnementen of lidmaatschappen en de bijbehorende domiciliëring of periodieke opdracht op
- Zeg andere periodieke opdrachten op

5. Voertuig

- Beslis wat er gebeurt met het voertuig van de overledene
- Neem contact op met de DIV om de nummerplaat te laten schrappen of overdragen
- Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij om de autoverzekering op te zeggen of over te nemen
- Verzoek terugstorting van te veel betaalde motorrijtuigenbelasting.

6. Nalatenschap

- Ga na of er een testament is
- Vraag een akte of attest van erfopvolging op
- Beslis of u de erfenis aanvaardt, verwerpt of aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving
- Beslis met alle erfgenamen hoe u de nalatenschap verdeelt
- Dien de fiscale aangifte in binnen de 5 maanden na het overlijden
- Betaal de successierechten of erfbelasting binnen de 6 maanden na het overlijden

7. Belastingen

- Dien de belastingaangifte voor de overledene in (voor het jaar van overlijden dient een afzonderlijke aangifte te gebeuren voor zowel de overlevende echtgenoot/echtgenote als voor de overledene)